Kontakt: T: 6073 3806 - hp@primabo.dk
Sådan foregår udlejning
Vi udfærdiger en individuel lejekontrakt til hver enkelt lejlighed. Det betyder at lejekontrakten tager hensyn til forholdene i den enkelte lejlighed.
Lejlighedens stand ved indflytning
Lejligheden er alt sat i stand, inden du flytter ind. Det vil sige, at vægge, lofter, træværk , rør, radiatorer m.m. er malet, og lejligheden bestræbes at lejeren overtager lejligheden i fejlfri stand. Inden 2 uger efter lejemålet er begyndt, skal der laves et indflytningssyn og en indflytningsrapport. Her kan du påpege eventuelle fejl og mangler, som skrives ned, og indflytningsrapporten underskrives herefter af dig og as synsmanden. Væsentlige mangler bliver straks afhjulpet, og uvæsentlige mangler bliver registreret, så du ved fraflytningen ikke kommer til at betale for udbedring af mangler, der var ved lejemålets begyndelse.
Vedligeholdelse
Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. Lejeren løbende under lejemålets beståen skal foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som velvedligeholdt. Det er altid udlejer, der afholder udgifterne til udvendig vedligeholdelse. Ved udvendig vedligeholdelse forstås ikke bare vedligeholdelse udendørs, men alt det, der ikke er indeholdt i begrebet “indvendig vedligeholdelse”. Det kan være maling af trappeopgange, og visse arbejder inde i lejlighederne f.eks. reparation af en utæt radiator.
Ordensregler
Alle lejere skal vise hensyn over for de andre lejere og følge de retningslinier, der er gældende for bebyggelsen og området. Det indebærer, at: De skal undgå at genere naboer med høj musik eller støj fra lejligheden og i øvrigt udvise gensidigt hensyn til alle. Al færden i ejendommen og på udenomsarealerne, herunder henstilling af cykler, barnevogne og biler, skal ske, så det ikke generer andre beboere eller driften af ejendommen. Er ejendommen forsynet med fællesvaskeri, skal ordensreglerne for brugen af vaskeriet følges. Der må f.eks. ikke efterlades tøj i vaskeriet, maskinerne skal tømmes efter endt brug, og der er regler for, hvor sent man må bruge maskinerne.
Husholdnings-affald
Ved husholdningsaffald forstås det daglige affald fra husholdningen. Dette er f.eks. kartoffelskræller, madrester, småemballage fra f.eks. sæbe, tandpasta m.m. Husholdningsaffald skal kastes i de containere og beholdere, der er opstillet til formålet. Affald skal altid pakkes ind, før det lægges i beholder. Genbrugsmaterialerne som hård plast & metal lægges i særskilt beholder. Ligesom pap & papir lægges i særskilt beholder.
Husdyr
Det er ikke tilladt at holde katte og hunde, og heller ikke bur dyr, som f.eks. kaniner, hamstere, mus eller andre husdyr, som typisk er bur dyr. Krybdyr er ikke tilladt. Akvariefisk og småfugle, som ikke kan genere de øvrige beboere er det dog tilladt at holde.
Betaling af huslejen – BETALINGS-SERVICE
Primabo’s administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger. Du er derfor forpligtet til at lade lejen betale automatisk gennem Betalingsservice (PBS). Tilmeldingen kan foretages i et pengeinstitut eller på postkontoret. Du skal blot tage indbetalingskortet fra en lejeopkrævning med til din bank, og bede banken om at tilmelde fremtidige opkrævninger til BETALINGSSERVICE. Du vil da være sikker på, at din leje også bliver betalt rettidigt, også når du holder ferie. Det er også muligt at tilmelde (PBS) på din netbank.
Varmeregnskab
Varmeregnskabet opgøres for et år ad gangen. Hver måned opkræves der et á conto varmebidrag sammen med lejen. 3-4 måneder efter varmeregnskabsårets afslutning, sendes varmeregnskabet ud til lejerne. For meget eller for lidt indbetalt varmebidrag reguleres i huslejen måneden efter, at varmeregnskabet er udsendt. I ejendommens varmeforbrug indgår udgifter til varmeforsyning og energikonsulent. Når ejendommens varmeudgifter er gjort op, fordeles den mellem lejerne efter forbrug.
TV – og – internet
Du skal selv betale abonnement direkte til udbyder af TV – og internet.
Forsikring
Ejendommens forsikring dækker udlejerens erstatningsansvar over for tredjemand og for visse skader på bygninger. Ejendommens forsikring dækker således for skader på ejendommen i forbindelse med brand, vand, storm, kortslutning i el-installationerne. Du skal være opmærksom på, at udlejer og ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit private indbo. Et eksempel: Lad os antage, at en radiator i lejligheden ovenover bliver utæt, at din lejligheds loft og en væg bliver beskadiget, og at dit gulvtæppe bliver ødelagt af det nedsivende vand. Ejendommens forsikring vil dække reparation af loft og væg. Din egen indboforsikring vil erstatte dit ødelagte gulvtæppe. Hvis du ikke har en forsikring, må du selv bære tabet af det ødelagte tæppe. Vi anbefaler derfor, at vore lejere forsikrer sig, og evt. kontakter sit forsikringsselskab og undersøger, om ens egen forsikringsdækning er tilstrækkelig.
Opsigelse
Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned (opsiger du eksempelvis din lejlighed den 20. august, ophører lejemålet den 1. december). Hvis du ønsker at flytte før udløbet af opsigelsesperioden, vil vi forsøge at finde en ny lejer inden. Opsigelsen skal sendes direkte til os og skal være underskrevet af alle de lejere, der har underskrevet lejekontrakten, og altid af begge ægtefæller, for at være gyldig. Samtidig med opsigelsen, men senest 8 dage før fraflytning, skal du oplyse os om din nye adresse, således at vi kan fremsende flytteopgørelsen til Dem. Den endelige afregning for varme kan dog først ske, når ejendommens varmeregnskab er afsluttet.
Fraflytning
Senest 20 dage inden fraflytningstidspunktet, skal du henvende dig til os for at aftale et tidspunkt for flyttesyn af lejligheden. Lejligheden og eventuelle kælder-/loftsrum skal være tømt, når lejligheden synes. Vi laver efterfølgende en flytteafregning, som fremsendes til dig på leje din nye adresse. Det tager normalt ca. 1 måned efter lejemålets ophør, før vi er i stand til at fremsende endelig afregning.
Fremleje
Fremleje kan kun ske efter forudgående aftale med udlejer. I fremlejeforhold skal du som lejer være opmærksom på, at det kun er dig, som har pligter over for udlejer. Selv om man delvist har fremlejet sin lejlighed, er du stadig ansvarlig for at huslejen bliver betalt, og du er ansvarlig for din fremlejers adfærd i lejemålet og i ejendommen, og kun du er ansvarlig, hvis fremlejer ødelægger noget i lejemålet.